KALĖDINIS KLEBONO ŽODIS PARAPIJIEČIAMS

Sveiki sulaukę Kristaus gimimo švenčių, šv. Kalėdų. Jėzus atėjo išgelbėti visų, neišskiriant nieko. Kalėdos visiems, tie kurie tiki ir tie kurie netiki, nes Kristaus gimimas nėra sąlygojamas mūsų pasirinkimo, gyvenimo ar tikėjimo. Jis atėjo išgelbėti visų ir ateina susitikti su kiekvienu iš mūsų  šioje šventėje.

    Jėzaus gimimo pasakojimas kurį pateikia evangelistas Lukas, nereikalauja ypatingų komentarų, tik reikia įsiklausyti, pamastyti ir aktualizuoti savo gyvenime.

   Geroji Atpirkėjo gimimo naujiena, kaip sakė angelai piemenims, tai džiaugsmas, ramybė, šviesa ir viltis. Evangelistas Lukas rašo :“ Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa“. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Urmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“

Kokia pagrindinė šių Kalėdų ir ateinančių metų žinia mums visiems, ko mes turėtume siekti?

Trijų pagrindinių dalykų: ramybės (taikos), džiaugsmo ir vilties.

    Pirmasis tikslas kurio turėtume melsti Viešpaties  ir prašyti, taikos ir ramybės, šiam mūsų neramiam pasaulyje. Karas vyksta šalia mūsų, Ukraina kraujuoja ir kovoja beveik metus laiko, naikinamai miestai, žūsta suaugusieji, vaikai, senoliai. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje rašo:“ Nežinome, kaip teks išgyventi šią žiemą, šias Kalėdas. …Tai bus sunkus laikas, bet su jūsų pagalba, malda ir parama mes švenčiame  Kalėdas jau dabar. Kadangi nežinome, kas mūsų laukia rytoj, kiekviena diena mums jau yra Kalėdos“. Dvasinės ramybės reikia ir mūsų šeimoms, mūsų bendruomenei, kad suvoktume ir suprastume, kad gyvenimas reiškia kažką daugiau nei vien apčiuopiamus dalykus. Kiekvienas mūsų jaučiame, kad esame susiję su kitais žmonėmis – šeima, draugais, sutuoktiniais, tėvynainiais, su kuriais dalijamės bendru likimu šioje unikalioje tėvynėje, Lietuvoje.

   Kita svarbi žinia kurią angelai paskelbė piemenims tai džiaugsmas, vidinis džiaugsmas.  Norint švęsti Kalėdas, reikia nekaltumo, paprastumo, tyrumo ir nusižeminimo, sugebėjimo ir noro daryti gerą kitiems, puoselėti moralines, žmogiškas ir ypatingai krikščioniškas vertybes, kurios ir suteikia žmogui tą tikrą vidinį džiaugsmą. Džiaugsmas eina kartu su ramybe, kurią angelai paskelbė su Išganytojo gimimu pasauliui. Krikščioniškas tikėjimas atviras visa kam, kas pasaulio kultūroje didu, teisinga ir tyra. Laiške filipiečiams apaštalas Paulius apie tai kalba „ Pagaliau broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga“(4,8).

   Paskutinis ne ką mažesnės svarbos akcentas švenčiant Kalėdas krikščioniška viltis. Krikščioniškos vilties kelias prasideda Jėzaus  prakartėlėje. Dievas mūsų nepalieka, kad ir kokie iškiltų sunkumai (jei mūsų regimas pasaulis yra toli nuo teisingumo, taikos, solidarumo ir atjautos), tikintiesiems tai nėra baigtinė situacija. Vilties įsišaknijimas dabartyje sustiprėja su Jėzaus Kristaus atėjimu. „Aš esu su jumis per visas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28,20). Apaštalas Paulius ypatingai pabrėžia: „Viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5,5). Krikščioniška viltis nereiškia sklandyti debesyse, svajojant apie geresnį gyvenimą. Tai tėra tik projekcija to, kuo norėtume būti ir ką  norėtume veikti. Tai šaltinis gyventi energijos gyventi kitaip, ne pagal visuomenės, pagrįstos troškimu turėti ir varžytis vertybes.

Viltis pirmiausia reiškia dabarties gelmėse atpažinti Gyvenimą, kuris veda pirmyn ir kurio niekas negali sustabdyti. Taip  pat ji reiškia priimti šį Gyvenimą visa esybe.

Nuoširdžiai sveikinu jus visus sulaukus Kristaus Gimimo švenčių, ir linkiu, kad ramybė, džiaugsmas, ir viltis jus lydėtų  per ateinančius metus.  Saugokite, gerbkite, ir mylėkite vieni kitus.

Kun. dr. Robertas Rumšas

2022 m. gruodžio 24 d.

Merkinė

Parašykite komentarą