Klebono Velykinis sveikinimas parapijiečiams

Velykos

Brangūs parapijiečiai šv. Augustinas rašo: „ Viešpaties prisikėlimas yra mūsų viltis“. Šiuo pasakymu šv. Augustinas norėjo paaiškinti, kad Jėzus prisikėlė tam, kad mes kurie esame nulemti mirčiai, neprarastume vilties, manydami, kad su mirtimi viskas baigiasi. Viešpats prisikėlė, kad mums visiems suteiktų viltį. Vienas iš pagrindinių žmogaus egzistencinių klausimų: kas yra po mirties? Į šį klausimą atsako šios dienos iškilmė, mirtis nėra paskutinis taškas žmogaus egzistencijoje, nes triumfuoja ne mirtis, bet gyvenimas. Šis mūsų aiškumas remiasi ne vien tik žmogiškais argumentais, bet istoriniu tikėjimu įvykiu: Jėzus Kristus, nukryžiuotas ir palaidotas, prisikėlė savo garbingu kūnu. Jėzus prisikėlė, kad mes tikėdami Jį, turėtume amžinąjį gyvenimą. Tai yra pagrindinė evangelijos žinia. Apie tai aiškiai kalba apaštalas Paulius: „Jei  Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1Kor15, 14.19) Continue reading „Klebono Velykinis sveikinimas parapijiečiams“

Į tradicinį pavasarinį piligriminį žygį Merkinė – Daugai– Pivašiūnai

PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES

 („PER CRUCEM AD ASTRA“ -Teofiliaus Matulionio šūkis)

kviečia Kaišiadorių   vyskupijos Alytaus ir Merkinės dekanatai, Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanatas, Pivašiūnų piligrimų centras.

Š.m. balandžio 29- 30 d., šeštadienį ir sekmadienį, vyks  piligriminis žygis Alytus – Daugai –Pivašiūnai, skirtas Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, Lietuvos Jaunimo dienoms pasiruošti,  Gyvybės dienai ir tikybos mokytojai Jadvygai Lapelienei atminti. Continue reading „Į tradicinį pavasarinį piligriminį žygį Merkinė – Daugai– Pivašiūnai“

Šventumo ir kankinystės reikšmė Bažnyčiai

Šventasis Jonas Paulius II, apaštališkame laiške „Novo Millennio Ineunterašo: „Garsių popiežių ir paprastų pasauliečių bei vienuolių šventumas labiau negu kada nors anksčiau išryškėjo kaip matmuo, geriausiai išreiškiantis Bažnyčios slėpinį. Kaip iškalbinga žinia, kuriai nebūtini žodžiai, jis gyvai perteikia Kristaus veidą“. Šie Šv. Tėvo žodžiai, ypatingai tinka garbingajam ark. T. Matulioniui, kuris savo gyvenimu ir veikla paliudijo ir perteikė Kristaus veidą. Apie garbingojo ark. T. Matulionio gyvenimą daugiau ar mažiau žinome, todėl norėčiau panagrinėti šventumo ir kankinystės reikšmę Bažnyčiai. Continue reading „Šventumo ir kankinystės reikšmė Bažnyčiai“

Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

Nuotrauka iš www.matulionis.info

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (18731962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivysk. Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Šv. Sostu. Paskutinį kartą Lietuvoje palaimintuoju buvo skelbiamas vyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais. Skelbimas palaimintuoju – tai žingsnis į pripažinimą šventuoju.

Continue reading „Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju“